Helga's tussenkomst in de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken op 29.02.2016 m.b.t. agendapunt "Gezamenlijk debat over het nieuwe pakket Europese Grens- en Kustwacht zo

29/02/2016

 

Voorzitter, collega's, ik focus hier nu op de Europese grens- en kustwacht. 

De hervorming van Frontex naar een Europese grens- en kustwacht is een fundamenteel belangrijk dossier in het kader van de adequate bewaking van onze buitengrenzen. Maar die bewaking moet die naam ook waardig zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij bvb. opnieuw een mechanisme creëren zoals artikel 26 van de Schengengrenscode, waarvan de inroeping onderhevig is aan zeer strenge voorwaarden, zodat de inzet van Europese grensteams dode letter blijft. Het kan niet de bedoeling zijn freeriding uit te lokken of onvoldoende in te zetten op terugkeer. Het kan evenmin de bedoeling zijn om alle drenkelingen de Europese Unie vanop zee binnen te trekken. Er moet mogelijkheid zijn om het bestaande principe van het eerste veilige land van asiel toe te passen. Deze artikelen uit de Asielprocedurerichtlijn stellen dat eenieder die in het buitenland voorafgaandelijk feitelijke bescherming genoot, bvb. door verblijf in een kamp, terug mag worden gestuurd naar dat land. Met respect voor het principe van non-refoulement moet de 

asielaanvraag van een dergelijk persoon versneld afgehandeld worden, en indien geen asiel wordt verleend, moet die persoon dan teruggestuurd worden. Kan dit een opdracht zijn voor het Terugkeerkantoor binnen de vernieuwde EU kustwacht? Eventueel samen met een versterkt EASO-agentschap? Ik nodig mijn collega's uit hierover na te willen denken.