Helga's tussenkomst in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van 18.02.2016: Hoorzitting over "Vluchtelingen - sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt"

18/02/2016

Dank u voorzitter, Collega's,

Allereerst dank aan de experten voor hun deskundige uiteenzettingen; we hebben veel stof tot nadenken gekregen en ik heb goede ideeën gehoord om een effectief Europees integratiebeleid te voeren.

Zo ben ik in het bijzonder gelukkig met de nadruk die sommigen legden op de noodzaak van een horizontale aanpak. Daar ontbreekt het momenteel nog aan in de EU, en hierin kan echt een belangrijke stap vooruit worden gezet.

Ook was ik blij te horen dat integratie een verhaal moet zijn van rechten en plichten. Overheden moeten investeren in de integratie van vluchtelingen, maar mogen daartegenover ook engagement verwachten. Een eerste vraag die ik dan ook wil stellen is hoe de experten menen dat integratieverplichtingen kunnen en moeten worden gehandhaafd.

Een volgend punt dat in het bijzonder mijn aandacht trok, is dat er niet één vluchteling is, maar een vluchteling steeds een individu is en dus naar elke situatie afzonderlijk moet worden gekeken. Zo is het bijvoorbeeld van essentieel belang dat steeds naar de individuele competenties van vluchtelingen wordt gekeken, zodat zij een job vinden in lijn met hun capaciteiten, overeenkomstig de noden van de arbeidsmarkt. Wat ik echter niet hoorde in de uiteenzetting is of en hoe er bijzondere aandacht wordt besteed aan mensen met beperkingen. een tweede vraag die ik het panel dus voorleg is hoe op dit vlak vooruitgang kan worden geboekt.

Concreet verwijs ik hierbij naar de situatie van dove vluchtelingen. Deze mensen vinden door hun doofheid zeer moeilijk aansluiting bij het reguliere aanbod voor vluchtelingen. Daar komt nog bij dat veel dove mensen en andere mensen met een beperking uit het Midden-Oosten en Afrikaanse landen vaak geen of slechts rudimentair onderwijs genoten. Hierdoor is communicatie en interactie met hen niet zo simpel.

Voor dove vluchtelingen is het daarom echt van groot belang dat ze zo snel mogelijk toegang krijgen tot speciale opleidingen op maat - er moet dus in zulke opleidingen worden voorzien. Ik weet dat dit een pijnpunt is in veel landen, ook in mijn land België.

Daarnaast moeten dove vluchtelingen zo snel mogelijk in contact komen met dove mensen ter plaatse. Het leren van de lokale gebarentaal en de geschreven taal helpt hen bij hun integratie en inburgering, net als het leren van de gesproken taal dat doet voor horende vluchtelingen.

Welke specifieke inspanningen doen uw overheden ten aanzien van vluchtelingen met een beperking in het algemeen en dove vluchtelingen in het bijzonder? Hoe worden organisaties van personen met een beperking in uw land hierbij betrokken? Worden er ervaringen en goede praktijken uitgewisseld? Wat kunnen wij vanuit Europa doen om dit te stimuleren en ondersteunen?

Tot slot hoorde ik en steun ik dat snel werk moet worden gemaakt van integratie. De termijn van de asielprocedure die door Europa vandaag is voorgeschreven, is voldoende kort. Wie nadien erkend wordt, moet absoluut als doelgroep van integratie snel worden geactiveerd.

Ik ben benieuwd naar uw reacties! Dank u.