Helga's tussenkomst in EMPL commissievergadering van 10.11.2015 m.b.t. agendapunt " Uitwisseling van standpunten: Toepassing van de Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep"

10/11/2015

Ik wil graag collega Weber bedanken voor de uitgebreide toelichting. Ik verwelkom de inspanningen van collega Weber om een allesomvattend en evenwichtig rapport naar voor te brengen. Verwelkomt eveneens het initiatief om FRA (het bureau voor de grondrechten), de Commissie en de maatschappelijke organisaties te contacteren. Ik hoop dat de rapporteur het 'European Disability Forum' zal contacteren, wat de overkoepelende organisatie is op Europees niveau voor mensen met een beperking. Ik ben rapporteur van de LIBE-opinie, en aldus zal ik eveneens in het bijzonder afstemmen met organisaties voor mensen met een beperking en het bureau voor de grondrechten (FRA), alsook met de Europese ombudsman om een idee te krijgen over de zaken die naar voor komen. Ik steun alle punten die in het werkdocument werden gemaakt maar meent dat één vitale eis ontbreekt die is gesteld in de Richtlijn: de verplichting om in redelijke aanpassingen te voorzien voor personen met een beperking. Artikel 5 vereist dat werkgevers 'passende maatregelen nemen' 'teneinde te waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling wordt nageleefd'. Passende maatregelen omvatten bijvoorbeeld het voorzien in tolken gebarentaal op de werkvloer of voor werk-gebonden opleidingen. Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat geratificeerd is door de EU en waarvan de implementatie door het VN-Comité is besproken in augustus, bepaald in zijn artikel 5 dat 'teneinde gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen, nemen de Staten die partij zijn alle passende maatregelen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht'.  Ik meen dat het belangrijk is om het concept van 'redelijke aanpassingen' ook op te nemen in het rapport om te verzekeren dat álle vormen van discriminatie, waaronder het niet-voorzien in redelijke aanpassingen, worden aangepakt. Om omzetting te maximaliseren is het essentieel om de bestaande regels af te dwingen alvorens een beroep te doen op nieuwe initiatieven en beleid. Ik kijk ernaar uit samen te werken met de rapporteur, en de verdere omzetting en monitoring te verzekeren in alle lidstaten als in de EU instellingen van de Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep.