Helga`s tussenkomst in plenaire vergadering van 08.09.2015 m.b.t. agendapunt "Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland"

08/09/2015


Mijn delegatie is voor een verplichte spreiding van asielzoekers, maar onder drie strikte voorwaarden. En die voorwaarden zijn voor ons allemaal even belangrijk.
Vooreerst moeten maatregelen worden genomen om onze buitengrenzen beter te bewaken. Ik denk hierbij aan het oprichten van hotspots en de daaraan gekoppelde effectieve terugkeer van economische migranten.
Ten tweede moet de Europese Commissie de kwalificatierichtlijn amenderen, zodat EU-lidstaten een sterk activeringsbeleid kunnen voeren.
Ten derde dient de spreiding van asielzoekers eerlijk te zijn en dus rekening te houden met onder andere reeds verwerkte asielaanvragen en historische migratiestromen.
De huidige herverdelingsparameters voldoen hieraan niet, integendeel. Deze leggen de verantwoordelijkheid opnieuw bij de West-Europese landen die tot hiertoe de meeste inspanningen leverden. Opnieuw vraag ik me af: is dit wat wij onder Europese solidariteit verstaan?